English information

Användarinloggning

Den 15 april 2013

Knappast vår budget. SFS kommenterar budgetpropositionen

Imorse presenterade finansminister Anders Borg årets vårbudget. I slutet av förra veckan blev det känt att propositionen skulle innehålla ett tillskott av utbildningsplatser för civil- och högskoleingenjörer och sjuksköterskor. Även om det är positivt med dessa utbildningsplatser finns det ingen anledning varken för oss eller för lärosätena att hurra.

Budgetpropositionen präglas av pessimism och omvärldsanalysen är dyster. Förutom att arbetslösheten är fortsatt hög (omkring 8%) så ökar långtidsarbetslösheten och är idag dubbelt så hög som när finanskrisen bröt ut för fyra år sedan. I de 60 sidor av budgeten som redogör för regeringens riklinjer för den ekonomiska politiken framöver berörs högre utbildning endast i ett litet stycke om några få rader och där sammanfattas endast vilka åtgärder som redan vidtagits. Det är anmärkningsvärt. När långtidsarbetslösheten ökar och sannolikheten att få ett arbete minskar i takt med tiden i arbetslöshet, måste högre utbildning finnas i politikens fokus för att bryta denna trend. Därför vore det önskvärt om orden livslångt lärande nämndes åtminstone en enda gång i budgeten.

Även om de stora beskeden framförs i höstbudgeten finns det all anledning för regeringen att med fokus på högre utbildning, forskning och samverkan i denna vårbudget försöka inge hopp och tillförsikt om framtiden. Istället möts högskolesektorn än en gång av ett påfallande instrumentellt förhållningssätt från regeringen. Det blev några fler ingenjörer och sjuksköterskor än vad som först var tänkt, men inte mer än så. De aviserade ”satsningarna” på fler utbildningsplatser är likt de som meddelades i höstbudgeten i själva verket endast minskade indragningar och omprioriteringar av utbildningsplatsernas fördelning. Istället för långsiktighet och tydlighet beskrivs den förda högskolepolitiken bäst med orden ryckighet och skenbart godtycke. Högskolesektorn ges mycket dåliga förutsättningar för långsiktig planering, i en tid där samhället likt sällan förr är i behov av en utpekad riktning och roll för högskolan.

Regeringen kan inte heller förklara sin brist på initiativ med att det inte finns stora utmaningar för högskolan.  Inte minst är den långvariga resursurholkningen ett allvarligt strukturellt problem för lärosätena. Situationen kräver både kraftiga tillskott av resurser och en gedigen översyn av det system som resurserna fördelas efter.

 

Här hittar du SFS sammanfattning av vårbudgeten i punktform i pdf.

 

Sveriges förenade studentkårer, SFS, sammanfattar varje år regeringens vårbudget ur ett studentperspektiv.

  • Antalet högskoleplatser blir fler inom civil- och högskoleingenjörsutbildningar samt sjuksköterskeutbildningar. För 2013 handlar det om sammanlagt 1400 nya platser och för 2014 om ytterligare 1400 platser.

 

  • Ytterligare platser skapas inom yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning (yrkesvux). 7000 utbildningsplatser skapas för 2013 och 7000 för 2014.

 

  • De nya högskoleplatserna kommer att innebära ökade anslag om 170 miljoner kronor per år för 2013 och 2014. För de nya platserna inom vuxenutbildningen tillför regeringen 700 miljoner kronor per år för 2013 och 2014. Omkring hälften av de sammantaget 870 miljonerna består av ökade anslag för studiemedel.

 

  • Regeringen skriver att de vill införa en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och att de kommer att återkomma i frågan när den parlamentariska socialförsäkringsutredningen lämnat sitt förslag. I budgeten nämns enbart arbetslöshetsförsäkring för de som arbetar. Frågan om arbetslöshetsförsäkring för studerande lämnas fortsatt obesvarad.

 

  • Regeringen kommer inte att gå vidare med fastighetstaxeringsutredningens (SOU 2012:52) förslag om en förändrad fastighetsavgift. Utredningens förslag hade inneburit minskad fastighetsavgift för studentbostäder. Frågan bereds vidare inom regeringskansliet.
Skrivet av:
fd. Ordförande SFS (2012-2014)