English information

Användarinloggning

Den 16 december 2016

Kvalitet - en internationell knäckfråga

SFS deltog i november med två representanter under den årliga europeiska kvalitetssäkringskonferensen EQAF 2016 i Ljubljana, Slovenien. I år fick vi, Charlotta Tjärdahl och Fredrik Hylerstedt, den fina möjligheten att åka iväg och representera, nätverka och lära på konferensen. EQAF står för European Quality Assurance Forum, och intresset var av naturliga skäl stort från svenskt håll med många deltagare från såväl myndigheter, lärosäten, politiken och studentorganisationer. På tal om studenter var det fantastiskt roligt att det under konferensen inte bara var en stor mängd studenter på plats, utan även att konferensen för första gången hade en nationell studentorganisation, slovenska SSU, som värd.

Studenters roll inom kvalitetsutvecklingen av högre utbildning kan nämligen inte begränsas till enbart studentinflytande och utbildningsbevakning. Att se till vad som på europeisk nivå brukar kallas för “student engagement”, alltså studentmedverkan i svenska termer, får en allt större vikt i arbetet med att utveckla kvaliteten i högre utbildning. Detta är tydligt inskrivet i European Standards and Guidelines (ESG), ett dokument som det nya svenska kvalitetssäkringssystemet bygger på. Studentcentrerat lärande och studenternas roll i kvalitetsutveckling av högre utbildning kan alltså väntas få ta en allt större del i arbetet även på hemmaplan. Det är vi glada för!

Studenters roll i utvecklingen av lärande var däremot inte allt som diskuterades, utan ett annat tydligt exempel på system och åtgärder för att utveckla kvalitet var satsningar på utveckling av högskolepedagogik och förståelse för lärteori. Frågan diskuterades med olika förståelse för bakomliggande teori, och trots vissa goda exempel kan vi konstatera att det även på internationell nivå återstår mycket att göra.

Implementering av kvalitetssystem som görs inom en kontext var ett huvudtema för konferensen och är också något väldigt aktuellt på hemmaplan nationellt och lokalt i och med det nya kvalitetssäkringssystemet. I ett kontextbaserat system kan det för enkelhetens skull beskrivas som att systemet tillåter för olikheter beroende på vilka och var systemet granskar. I Sverige finns en ansats att göra just detta genom att i lärosätesgranskningar låta lärosätena själva värdera sitt egna kvalitetsutvecklande/kvalitetssäkrande arbete och sedan bedöma just detta i relation till faktiska exempel på hur det fungerar i praktiken. Kan du bedöma ett system och se om det följer vissa principer och ändå tillåta skillnader? Nyckeln tror vi ligger i förståelse för systemet och utbildning av bedömarna.

För vår del som studenter innebär detta att vi behöver arbeta kompetensbyggande kring det nya systemet, både i relation till kårer, men även för de studentrepresentanter som kommer att delta i bedömargrupperna. På EQAF fick vi stor inspiration och svar på svåra frågor gällande användning och utveckling av konceptet med s.k. bedömarpooler. Det är en fråga vi funderat över länge och hoppas kunna utveckla även på hemmaplan. På så vis kan vi inte bara på ett starkt sätt fylla vår roll i det nya systemet, utan också bygga upp ett intresse och en kompetens för kvalitetsfrågor. Det är spännande dagar framför oss!

Slutligen så är något särskilt vi tar med oss från konferensen att det var oerhört intressant att se hur vi trots harmonisering av den högre utbildningen i Europa, till viss del genom Bolongaprocessen och annat, inte alls kommit lika långt när det gäller harmonisering av kvalitetssäkringen av den. Dokumentet ESG och EQAF-konferensen är steg på vägen, men det är fortfarande långt kvar innan vi kan säga att det finns ett europeiskt kvalitetssäkringssystem.

 

Charlotta Tjärdahl, vice ordförande Sveriges förenade studentkårer

Fredrik Hylerstedt, Sveriges förenade studentkårers expertgrupp för högskoleutvärdering 


Skrivet av:
Ordförande