English information

Användarinloggning

Den 24 mars 2020

Lista över Coronarelaterade studentproblem

Senast uppdaterad 17:30 den 27 mars 2020

[If you request the following information in english or if your university does not provide information in english, please contact presidiet@sfs.se. If you have seen or experienced any student-related problem arising because of the spread of the Coronavirus, please fill out the following form: bit.ly/sfscorona.]

Vi på SFS har den senaste tiden arbetat för att ta reda på vilka problem som kan eller har uppstått för studenter till följd av Coronakrisen. Nedan hittar du en lista över de som identifierats hittills men vi vill väldigt gärna få fler synpunkter om vi har missat någonting. Ni kan skicka in detta genom följande formulär: bit.ly/sfscorona. Vi är i kontinuerlig dialog med företrädare för regeringen, lärosätena och andra makthavare för att säkerställa en så god situation som möjligt för Sveriges studenter i denna Coronakris. 

För studentkårer uppmuntrar vi nu till särskild dialog med lärosätet och andra berörda aktörer rörande 1. hur/om campus ska vara öppna, 2. hur hanteringen av studentbostäder ska fungera och 3. att rapportera till oss enligt kommande mejl hur mycket finansiering som förloras till följd av rådande läge. 

Vi har hittills haft nedanstående spaningar. Problem vi har uppmärksammat och som blivit lösta är markerade med [LÖST] samt har vi markerat hur frågan arbetas med genom [hakklamrar]:

 • [LÖST] - Utebliven CSN vid helt inställd examination/utbildning. [I samband med att regeringen aviserade att högskoleundervisning ska ske digitalt presenterades även att där detta inte är möjligt ska studiestödet delas ut för de veckor man har tidigare blivit berättigad till. Läs mer här]
 • Nyexaminerade studenter kan falla mellan stolarna. För flera studenter som tar examen till sommaren 2020 väntar förmodligen en arbetsmarknad som inte är i lika stort behov av arbetskraft. Medan de flesta andra löntagare har tillgång till a-kassa och andra trygghetssystem eftersom de redan arbetat en viss period har studenter inte denna möjlighet. Nyexaminerade studenter faller därmed mellan stolarna i samhällets trygghetssystem.
  [Vi för just nu dialog med relevanta parter om hur ett a-kassa liknande system för studenter som nyligen tagit examen kan se ut då det finns flera olika lösningsalternativ.]
 • Studentkårernas finansiering. På grund av den underfinansierade situation många studentkårer befinner sig i krävs att intäkter dras in via andra verksamheter som t.ex. arbetsmarknadsmässor eller pubverksamhet. De flesta, om inte alla, av dessa typer av verksamheter har ställts in vilket kan skapa stora ekonomiska konsekvenser. Vi kommer kontakta SFS medlemmar för att få en siffra på ungefär hur mycket studentkårerna förväntas backa ekonomiskt i denna Coronakris.
 • Inga eller få bra alternativ till kurser som rör verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och annan praktik, laborationer och praktiska moment. Det finns även svårigheter meda att göra inträdesprov på vissa utbildningar, särskilt konstnärliga utbildningar.
  [Lärosätena jobbar tillsammans med SKR för att hitta pragmatiska lösningar för hur VFU och andra praktiska moment kan genomföras men det går inte alltid att fullt ut hitta alternativ.]
 • Studenternas bostadssituation. För att vara behörig på många av landets studentbostäder krävs att du har studentstatus och tar tillräckligt många av dina studiepoäng. Om detta inte är möjligt kan det leda till problem om inte systemet ses över.
  [Lärosätena är i kontakt med studentbostadsorganisationerna. Eftersom det ser så annorlunda ut rörande hur studentbostäder praktiskt hanteras i olika delar av landet uppmuntrar vi lärosäten, studentkårer och studentbostadsorganisationer att hitta lösningar likt den som gjordes för studiemedlet. Ingen student ska behöva bli utslängd från sin bostad till följd av Corona. Vissa lärosäten måste även ha bostadsgaranti för internationella studenter men eftersom färre internationella studenter förväntas söka till Sverige uppmuntrar vi till att dessa frigörs och blir tillgängliga för svenska studenter.]
 • Alla studenter har inte tillgång till dator, internet eller studieplats. Eftersom vissa studenter förlitar sig på datorer, internet eller studieplatser som finns på campus kan det uppstå problem om campus helt stängs. Hur kan vi garantera att alla studenter kan delta i den digitala undervisningen på likvärdig basis? Det kan även uppstå problem att göra vissa utbildningsmoment från hemmet när specifik mjukvara endast finns tillgängligt på lärosätets datorer.
  [Frågan berör mycket hur lärosätena väljer att göra med att hålla campus öppna eller inte. Olika lärosäten har gjort olika bedömningar utifrån rådande läge och utvecklingen som skett. Att stänga ner vissa delar kan leda till ökad smittspridning eftersom fler koncentreras på en viss plats exempelvis. Vi uppmanar till att lärosäten för en kontinuerlig med sin/a studentkår/er för att hitta pragmatiska lösningar. Lärosätena ser också över möjligheten att upphandla vissa mjukvarulicenser så att de kan användas från hemmet.]
 • Brist på information rörande hur internationella studenter bör agera rörande om de ska åka hem eller inte. Vi vet att vissa internationella student har åkt hem utan att informera berörda parter i Sverige. Detta gäller även för svenska studenter som studerar i utlandet.
  [Vår nuvarande uppfattning är att det finns så många olika fall att det inte är läge att ge någon form av heltäckande rekommendation. Dock uppmanas alla svenska studenter i utlandet skriva upp sig på Svensklistan för att få löpande information.]
 • Studenters uppehållstillstånd. Internationella studenter och forskarstuderande som studerar i Sverige måste studera på heltid för att fortsatt få uppehållstillstånd. Om utbildningar eller delar av utbildningar ställs in riskerar det att studenter förlorar sitt uppehållstillstånd.
  [Frågan har ställts till Migrationsverket mfl. och diskussioner förs så att inte studenter och anställda ska hamna i kläm.]
 • [Till stor del LÖST] - Allmän brist på information på engelska. I dagsläget är de enda källorna för information på engelska krisinformation.se, Folkhälsomyndigheten, regeringen och utländska medier vilket inte täcker hur internationella studenter och doktorander ska förhålla sig.
  [De flesta lärosäten vi undersökt har all information rörande hur studenter bör agera på engelska. Om ni ser att något lärosäte som inte informerar studenterna på såväl svenska som engelska ber vi er höra av er till oss genom presidiet@sfs.se]
 • Utebliven studentförsäkring från kammarkollegiet vid självutförande av praktiska moment med viss skadorisk. Vid vissa lärosäten sker praktiska moment som nu ska redovisas digitalt, t.ex. genom att spela in utförandet av momentet på egen hand. Detta kan exempelvis handla om utbildningar på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som berör att linda hästben eller bygga fysiska modeller. Om en student skulle skada sig i utförandet av ett sådant moment måste studenten isåfall ha egen försäkring eftersom kammarkollegiets försäkring för studenter endast gäller skador som uppstår på campus.
  [Frågan har ställts till ansvariga på Regeringskansliet och ses över.]
 • Lärosätenas resurstilldelningssystem och finansiering. Lärosätenas resurstilldelning för utbildning baseras på om studenter är registrerade på kurser och om studenterna tar högskolepoäng på de kurserna. Medan mycket av utbildningen ska ske digitalt är detta inte alltid möjligt varpå vissa kurser ställs in och på vissa kurser kommer studenterna inte kunna ta sina poäng. Ett ytterligare problem är att flera lärosäten är beroende av intäkter från betalande internationella studenter som förmodligen är mindre benägna att söka sig till lärosäten utanför deras hemländer när det finns så omfattande reserestriktioner. Dessa saker kan på sikt leda till problem för lärosätenas finansiering om inte systemet justeras i denna kristid.
  [Frågan är välkänd och lösningar ses över. Den hänger även ihop med att söktrycket till högre utbildning förväntas öka i lågkonjunktur vilket berättigar vissa andra ekonomiska åtgärder]
 • Forskarstuderandes finansiering kan stöta på två problem. För det första, om försvaret av en forskarstuderandes avhandling skjuts upp kan det uppstå frågetecken hur finansieringen ska fungera fram tills att avhandlingen ska försvaras.
  [UKÄ har angivit att disputationer kan ske digitalt utan vidare problem, läs mer här. Vissa lärosäten har riktlinjer för hur finansieringen sker i dessa fall och vi uppmanar lärosäten att anta sådana, se t.ex. Chalmers. Vissa lärosäten har inte anammat UKÄ:s information till egna riktlinjer vilket vi uppmanar till.] För det andra ställer vi frågan vad som händer för samverkans/industri-doktorander vars samarbetsorganisation (särskilt företag) går i konkurs?
 • Sommarterminerna. Eftersom det inte går att förlänga utbildningsterminer hursom på lärosätena skapas nu på vissa lärosäten en särskild 'sommartermin' och flertalet frågor uppstår då i samband med det. Exempelvis om studiemedel ska sökas för denna och om det finns platsgaranti för redan registrerade studenter.
  [I dagsläget är det få lärosäten som anammar någon form av terminsförlängning - ambitionen är att utbildningen ska fortsätta inom den nuvarande terminsplaneringen men att viss omstuvning rörande när saker görs kan behöva förekomma. I de fall där en sommartermin införs för att de-facto förlänga terminerna ses detaljerna över med utgångspunkten att platsgaranti ska råda och att studiefinansieringen är tryggad.]
 • Studenter med funktionsvariationer riskerar glömmas bort. För flera studenter med funktionsvariationer kan digitala undervisningsformer vara en positiv sak men det särskilda pedagogiska stöder för bla. syn- och hörselskadade studenter får inte glömmas bort i en tid av digital undervisning.
  [Frågan har ställts till lärosätena rörande hur pedagogiska stödet säkerställs i dessa tider].
 • Högskolans antagning. Höstens antagning kan komma att påverkas av Corona, exempelvis på grund av inställt högskoleprov.
  [Vi håller löpande dialog med berörda parter för hur denna påverkan kan se ut och vilka lösningar som finns]
 • Fribeloppet. Inkomstgränsen för när man inte längre är berättigad till studiemedel, fribeloppet, kan utgöra ett problem för studenter som nu vill underlätta inom vården. Vårdförbundet och Moderaterna har velat se en förändring och SFS instämmer i detta. 

Har ni fler spaningar ber vi er fylla i formuläret bit.ly/sfscorona. Har ni annan relevant information som t.ex. utveckling inom något av frågorna ovan ber vi er vänligen kontakta presidiet@sfs.se.

Utöver ovanstående spaningar vill vi uppmana till ett antal saker. Följ myndigheternas råd. Minska den sociala kontakt. Försök upprätthålla ordinarie verksamhet så gott som möjligt. Rimlighetsprincipen råder. Håll god kommunikation med de som ansvarar och de som berörs. Sprid inte rykten - behåll lugnet. Framförallt, var schyssta mot varandra och hjälp de som behöver det. Så klarar vi igenom oss denna kris, tillsammans. 

Skrivet av:
Ordförande
Skrivet av:
Vice ordförande