English information

Användarinloggning

Den 16 februari 2017

Ny utredning - nationell strategi för internationalisering!

Prinstscreen från nyheten på Ekot (2017-02-16).

 

2014 släppte SFS rapporten “Räcker det med undervisning på engelska? En granskning av strategier för internationalisering av högre utbildning.” I rapporten ställde vi bland annat krav på regeringen om att utarbeta en ny nationell strategi för internationalisering, avskaffande av studieavgifterna och pedagogisk utveckling kopplat till internationalisering. Idag, torsdagen den 16 februari 2017, kom äntligen det glädjande beskedet! Regeringen tillsätter den efterlängtade utredningen där bland annat SFS krav kommer till att utredas.

Det är en vinst för kunskapssamhället och framförallt för oss studenter att den svenska regeringen har tagit den problembild som sektorn påtalat och det underlag som redovisas i UKÄ:s rapport på allvar. Däremot ska vi inte ta ut segern i förskott. Utredningen kommer, enligt pressmeddelandet, bland annat fokusera på frågor som är av stor vikt för SFS samtidigt som förslaget är just frågor som ska utredas. Om utredningen landar i att studieavgifterna, i vissa fall, kan komma att avskaffas är det fortsatt enbart ett förslag som vi är många aktörer att bjudas in att tycka till om. Förslaget ska även antas av Sveriges riksdag. Olika partier har olika agendor och studieavgifterna har kommit att bli en naturlig finansieringsmodell av högre utbildning i Sverige där omfördelningen av skattemedel till landets lärosäten inte är den knipande frågan gällande studieplatser för  avgiftsbelagda studenter. Oberoende av vad utredningen landar i frågan om studieavgifter vet vi att utformningen av avgifternas storlek och möjligheten till återbetalning av studieavgifter till den enskilde studenten är en legitimitetsfråga där systemet idag är nära på pinsamt. Det måste finnas en tydligare definition av vad “full kostnadstäckning” betyder och vad lärosätena får lägga in i begreppet och ekonomiskt kräva av studenten. I samma anda måste det finnas säkra system för återbetalning. Sedan 2011 är svensk högre utbildning en handelsvara - för vissa. Vid handel av varor tenderar det att finnas villkor kring återköp och bytesrätt, att det saknas när det kommer till svensk högre utbildning är olyckligt. Vi föreslår att så länge avgifterna finns måste villkoren för studenten vara tydliga.

Studieavgifterna bidrog även till ett skifte i retoriken gällande studenter. Uttrycken “de bästa” och “de mest meriterade” studenterna dök upp allt oftare utan att bli kritiserat. Uttryck som i sitt sammanhang är helt irrelevant och motsägelsefullt.

Irrelevant eftersom att alla studenter oberoende om de är avgiftsbelagda eller ej genomgår samma antagningsprocess baserad på behörighet och urval där vem som kvalificerade sig högre än någon annan i urvalet inte är kopplat till betalningsförmåga i antagningsprocessen till grundnivå. Antagningssystemet till masterutbildning ser något annorlunda ut, men fortsatt handlar det inte om betalande/icke betalande. I UKÄ:s rapport om studieavgifter går det att läsa att antagningen av avgiftsskyldiga studenter minskat gällande antagningen till forskarstudier, antagligen inte kopplat till vem som är den “bästa” studenten utan snarare förutsättningar att komma till Sverige.

Motsägelsefullt i relation till de satsningar som lärosätena gör för att öka den breddade rekryteringen till högre utbildning. Är de svenska studenterna sämre, av att tolka av påståendet? Nej. Breddad rekrytering, breddat deltagande och allas lika möjlighet att studera är inte och ska inte vara kopplat till var man kommer ifrån och ifall man behöver betala. Att utredningen ska se över möjligheterna till en stabil stipendiefon är därför välkomnat!

Att utredningen ska slutredovisa först den 31 oktober 2018 är någonting positivt. I vår mening visar det på utredningens tyngd och behov av reflektion kring frågeställningar som inte går att lösa i en handvändning. Redan nu bokar vi gärna in ett första möte. Ett möte där vi gärna diskuterar våra tankar inom direktivet, exempelvis:

  • Avskaffa studieavgifterna, all högre utbildning ska vara avgiftsfri

  • En nationell stipendiefond för att främja breddad rekrytering är välkommen, för även utan studieavgifter finns det levnadsomkostnader

  • Internationalisering av högre utbildning är mer än mobilitetstatistik, vi välkomnar därför direktivets vinkling att främja internationaliseringen på hemmaplan

Caroline Sundberg, ordförande 

 

Skrivet av:
Fd. ordförande (15/16 och 16/17)