English information

Användarinloggning

Den 09 mars 2018

Sjukförsäkringssystemet för studenter på god väg att förbättras!

Förra veckan kom äntligen konkreta förslag på hur sjukförsäkringen för studenter kan komma att förbättras i och med att första delbetänkandet av utredningen Tryggare och effektivare studier offentliggjordes.


Denna veckan kom sedan beskedet att förslaget om SGI skydd för studenter kommer läggas fram som proposition till riksdagen. Vi har tidigare skrivit om förslaget när promemorian skickades ut.


Om alla föreslagna förändringar går igenom kommer studenters situation förbättras men det finns fortfarande mycket kvar att göra och arbetet kommer fortsätta, bland annat i remissförfarandet. Här under kommenteras delbetänkadets förslag kort utifrån de krav SFS ställt tidigare.


Deltidssjukskrivning - 25, 50, 75 %

Studenter kommer äntligen kunna deltidssjukskriva sig! Utöver den möjlighet som idag finns att vara heltidssjukskriven föreslår utredningen att möjliggöra sjukskrivning till en fjärdedel, till hälften och till tre fjärdedelar. Studenter som är sjuka kommer få hela studiemedlet men studielånet kommer avskrivas utifrån den grad studenten är sjukskriven. Utöver detta räknas inte heller den tid som en studerande har rätt till studiemedel under sjukdom in i det totala antalet veckor som studiemedel högst får lämnas för.


Sjukförsäkringen fortsatt kopplat till studiemedlet

Utredningens direktiv begränsar möjligheterna att föreslå ett sjukförsäkringssystem som inte är kopplat till studiemedlet. SFS kommer fortsätta jobba för ett system där alla är sjukförsäkrade. Det är viktigt att alla studenter, oavsett hur de väljer att finansiera sina studier, har en sjukförsäkring som garanterar en trygg studietid.


14 karensdagar istället för dagens 30

Utredningen föreslår en karenstid på 14 dagar för studenter. Ett av argumenten är att det inte bör vara möjligt att få studielån avskrivet utan att sjukdomen styrkts genom läkarintyg. Idag kan studenter styrka sin sjukdom efter 14 dagar, istället för sju dagar som för de flesta andra medborgare. SFS hoppas att regeringen föreslår att tiden för läkarintyg för studenter sänks till sju dagar och att karenstiden därmed kan sänkas till samma.


Rehabiliteringsansvaret förtydligas

Utredningen bedömer att utbildningsanordnare redan enligt gällande bestämmelser har ett ansvar för rehabilitering av studieinriktad karaktär. För att garantera att studenterna faktiskt får tillgång till den rehabilitering de har rätt till föreslår utredningen att Arbetsmiljöverket får i uppdrag att i samråd med utbildningsanordnare ta fram riktlinjer eller på annat lämpligt sätt förtydliga utbildningsanordnarnas rehabiliteringsansvar. Vi ser positivt på att det redan gällande rehabiliteringsansvaret förtydligas så det även fungerar i praktiken och att det inte blir beroende av lärosäte eller utbildning.


Hela delbetänkandet finns här och kommer kommenteras mer utförligt av oss i samband med remiss.

Skrivet av:
Fd. Ordförande SFS 18/19

Kommentarer