English information

Användarinloggning

Diskriminering

Diskrimineringslagstiftningen omfattar studenter på högskolor och universitet. En del av studentkårens uppdrag är att agera som ombud för studenter gentemot högskolan. Därför är det bra att känna till hur lagstiftningen ser ut för att på bästa sätt kunna stödja studenter som upplever att de har blivit diskriminerade eller trakasserade. Det är också bra att känna till lagstiftning för att kunna påverka lärosätet i olika frågor. Enligt lagen är det diskriminering om en student blir behandlad sämre än någon annan i en jämförbar situation på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.

När det gäller funktionsnedsättning är diskrimineringslagen begränsad till den fysiska tillgängligheten. Att inte beviljas pedagogiskt stöd eller få förlängd tid på en tentamen räknas inte som diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen har uppmärksammat regeringen på att skyddet mot diskriminering i högre utbildning behöver utvidgas, men det har ännu inte skett.

Det som står skrivet här bygger på diskrimineringslagstiftningen 2013. Håll koll på diskrimineringsombudsmannens hemsida www.do.se för att vara säker på att ha uppdaterad information.

Diskrimineringsgrunderna

  • I diskrimineringslagen finns det sju diskrimineringsgrunder. De innebär att en student inte får bli diskriminerad på grund avkön
  • könsidentitet, könsuttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionshinder (diskrimineringslagen använder ordet funktionshinder)
  • sexuell läggning
  • ålder