English information

Användarinloggning

Kvalitet

SFS kvalitetssyn utgår från studenten och handlar om att så väl förutsättningar för som innehåll i utbildningen ska hålla hög kvalitet.

Kvaliteten i en utbildning ska säkerställa en kunskap som utvecklar individen, är konkurrenskraftig och förbereder en student för den framtida arbetsmarknaden. Alla studenter som antagits till utbildning ska garanteras en hög kvalitet i utbildningen och de bästa möjliga förutsättningarna att fullfölja sina studier. Ännu är vi inte där. Kvalitet utgörs av ett flertal faktorer. SFS identifierar följande områden:

  • Studenter måste ha tät kontakt med sina lärare. Det innebär att studenter ska ha en hög andel lärarledd tid, samtidigt som tid för reflektion ges, samt att undervisningen sker i grupper som inte är för stora.
  • En hög kvalitet i utbildningen avgörs inte bara av utbildningens innehåll utan även av hur kunskapen förmedlas. Högskolepedagogisk utbildning för undervisande lärare borde vara ett krav (vilket det var fram till 2011), detta då kvalitet även handlar om hur kunskap förmedlas. Att lärarna är aktiva forskare, och att en större andel än i dag är disputerade, är också viktigt då det bidrar till att studenterna får ta del av den senaste utvecklingen inom utbildningsområdet.
  • Att studenter ges praktiska kunskaper och erfarenheter som kan användas i det framtida arbetslivet är viktigt och att utbildningar har en god arbetslivsanknytning är en kvalitetsaspekt som kan säkerställas på flera sätt. Praktik som erbjuds inom utbildningen ska vara relevant för studentens framtida arbetsliv, högskolan och arbetslivet ska samarbeta för att skapa en plattform där studenter om arbetsliv kan mötas och alla studenter ska erbjudas grundläggande kunskaper om entreprenörskap.
  • En högskola ska vara tillgänglig för alla. Både före, under och efter antagningen till högskolan. Det handlar om att det ska finnas till exempel en bra studenthälsa, språkverkstäder och stöd för dem som har funktionsnedsättningar. HSV:s undersökning Eurostudent visar att nästan 12 % av studenterna lider av kronisk sjukdom, fysisk funktionsnedsättning, psykiska besvär eller andra hälsoproblem och att många av dem tycker att det inte tas tillräcklig hänsyn till deras hälsoproblem/funktionsnedsättning i utbildningen. Högskolan måste vara öppen för alla studenter och ge det stöd som krävs under hela studietiden. Ingen ska behöva avsluta sina studier för att stödet uteblir.
  • Information till studenterna är grundläggande för att studenter inte bara ska vilja, utan även kunna, slutföra sina studier. Det handlar om information om vad studierna innebär och om vilka rättigheter och möjligheter studenterna har under studierna. Bristen på information om själva utbildningen anges nämligen som orsak eller bidragande orsak till avbrutna studier i 67 procent av fall en enligt HSVs undersökning om orsaker till studieavbrott. 
  • Studentinflytandet är inte bara en rättighet, när studenterna får vara med och besluta om det som rör dem blir utbildningen dessutom bättre. Studentinflytande är alltså en fråga om så väl utbildningskvalitet som demokrati. Studenterna ska ha inflytande över sin utbildning och därigenom bidra till en ständig förbättring av den.

Vad behövs för att uppnå kvalitet i all högre utbildning?
En ökad resurstilldelning är en grundförutsättning för en bättre kvalitet i utbildningen. Urholkningen av resurser till grundutbildningen inom den svenska högskolan har pågått i snart 15 år och har lett till en markant försämring av utbildningskvaliteten. För att Sverige ska bli en kunskapsnation i världsklass, som kan konkurrera internationellt, behövs satsningar över hela utbildningsområdet.