English information

Användarinloggning

Lärares ansvar och upplevelse av det pedagogiska stödet

Lärare har en avgörande betydelse för studenter med funktionsnedsättnings studiemöjligheter, motivation och studieresultat. Hur lärare förhåller sig till att undervisa och examinera studenter med funktionsnedsättning är därför en viktig faktor för framgångsrika studier.

Många lärare uppger att arbetsbördan ökar när det finns studenter med funktionsnedsättning i gruppen. Det kan innebära merarbete i form av extra tid för planering och förberedelser och extra tid för handledning och samtal med studenten. Det finns sällan extra ekonomiska resurser för den ökande arbetsbördan. Studentkårerna kan påverka lärosätet att införa riktlinjer som säger att kurser alltid ska planeras i god tid. Kåren kan också arbeta för att resursfördelning inom lärosätet möjliggör ett bättre stöd för studenter med funktionsnedsättning. Ni kan till exempel föreslå att en pott med pengar följer med de studenter som behöver pedagogiskt stöd som innebär en ökad arbetsbörda för lärare.

Lärare har ett stort ansvar för att examinationer är rättsäkra. De ansvarar också för att göra det tydligt för studenten vad det är som de ska bli examinerade på. Gäller det till exempel en tenta i historia om ”den svenska rösträttens historia”. Då är det kunskapen om ”den svenska rösträttens historia” som läraren ska bedöma och inte kvaliteten på språket i tentan.

En del lärare kan uppleva att det blir orättvist mot andra studenter när en student i gruppen får längre tid på sig att skriva tentan. I själva verket fungerar det pedagogiska stödet som en kompensation. En student som har behov av längre examinationstid får det för att ha en möjlighet att nå upp till samma nivå som andra studenter. Istället för orättvisa blir det alltså en rättvis situation med förlängd tentamenstid. Lärare kan också uttrycka en oro för att andra studenter ska uppleva det orättvist. Så är oftast inte fallet. Studenter stödjer ofta varandra och har förståelse för olika behov.

Antalet studenter med funktionsnedsättningar ökar för varje år. Alla lärare på högskolor och universitet har eller kommer att möta studenter med funktionsnedsättningar i sin undervisning. Det ställer krav på inkluderande pedagogik. Studentkårer kan påverka lärosätet att ge lärare mer fortbildning och kunskap om att undervisa studenter med olika funktionsnedsättningar.