English information

Användarinloggning

SFS kommenterar budgetpropositionen 2012

Nu har årets nådiga lunta släppts. Här kan du läsa vad SFS tycker.

Året budgetproposition kallas Tid för ansvar, ett
grepp som missats på utbildningsområdet och kring studenternas situation.
Regeringen menar att de i höstens budgetproposition valt att satsa på
kvalitetshöjningar, men i själva verket handlar det främst om omfördelningar av
redan befintliga resurser. För att Sveriges ska kunna vara en kunskapsnation i
världsklass och stå sig i den internationella konkurrensen måste blicken höjas
och reella kvalitetssatsningar göras över hela utbildningsområdet.

Vi ser positivt på regeringens erkännande av urholkningen av utbildningsanslagen, det
är något som SFS och sektorn länge har påpekat. Att de tidigare aviserade kvalitetssatsningarna
på de utbildningar som har allra lägst ersättning görs permanenta är så väl
efterlängtat som nödvändigt. Nu behövs dock ett helhetsgrepp för att säkra kvaliteten
i all högre utbildning, reformer baserade på omfördelningar räcker inte!

Ett starkt och oberoende studentinflytande är centralt för en högkvalitativ
utbildning. Studentkårernas kvalitetsdrivande verksamhet är ovärderlig för så
väl studenter som för lärosätena. Studentkårerna upplever ett omvälvande
omställningsarbete efter kårobligatoriets avskaffande, något som tyvärr inte
uppmärksammas i budgetpropositionen. Vi efterlyser därför en uppföljning av de konsekvenser
som avskaffandet har inneburit.
Studenters trygghet är under all kritik och målet måste vara att ingen student
ska stå utan skydd. Dagens sjukförsäkringssystem är ett snårigt lapptäcke av
särlösningar som få studenter klarar av att hålla sig kvar inom. Helhetslösningar
behöver skapas för komma till rätta med studenternas svåra situation, därför är
vi glada över den översyn som planeras. Särskilt brådskande anser vi vara
studenters möjlighet till deltidssjukskrivning, något som i förlängningen även skulle
gynna fler än studenterna.
Sammanfattningsvis efterlyser SFS en reell satsning på högre
utbildning samt åtgärder för ett starkt och oberoende studentinflytande. Att studenter därtill omfattas av trygghetssystemen är en förutsättning för Sverige ska nå målet och vara en kunskapsnation i världsklass.