English information

Användarinloggning

Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet

Högskolan ska vara tillgänglig för alla.

SFS jobbar för att alla, oavsett social bakgrund, kön och könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning, ålder eller funktionsnedsättning ska känna sig hemma på högskolan. Hänsyn ska tas till alla människors olika förutsättningar. Att studentpopulationen återspeglar samhället i stort är viktigt av flera anledningar. Dels handlar det om att alla ska ges lika möjlighet att ta del av högre utbildning, dels gynnas så väl samhället i stort som studenter och arbetsgivare av att studentpopulationen avspeglar samhället.

SFS anser att högskolan ska styras genom demokratiska principer och beslut. Alla högskolor bör ha en bred representation av personer med olika kompetens och bakgrund i sina olika styrelser. SFS anser att balans i representationen mellan olika intressegrupper bidrar till en levande intern demokrati och en reell akadamisk frihet.