English information

Användarinloggning

Studenters ekonomi

Alla ska ha råd att studera, därför anser SFS att studiemedlet ska bestå av 50% bidrag och 50% lån och vara på en nivå som motsvara studenters reella levnadsomkostnader

pengar

SFS anser att för att högre studier ska kunna vara en möjlighet för alla så krävs det att så få ekonomiska hinder som möjligt existerar för studenter och att det finns en reell chans att kunna leva på studiemedlet som erbjuds. En större ekonomisk trygghet för studenter bidrar till ett större välbefinnande och att möjligheten frinns att koncentrera sig på studier. Detta är inte en reell möjlighet idag, utan många studenter tvingas arbeta extra vid sidan av studierna för att klara av sin försörjning. SFS anser att studiemedlet ska möjliggöra studier på heltid och att arbete där utöver ska ses som en möjlighet till en extrainkomst och inte ett krav.

SFS anser att alla studenter ska kunna försörja sig på studiemedlet. Lånedelen i studiemedlet höjdes under 2011. Trots det går en student, enligt SFS Studentbudget, fortfarande drygt 300 kronor back varje månad och endast 20 procent av studenterna kan täcka sina levnadskostnader med studiemedlet. Det är orimligt att studenter inte ska kunna försörja sig på studiemedlet och därför måste studiemedlet höjas. Studiemedlets låga nivå försämrar utbildningskvaliteten. Utvecklingen av balansen mellan lån och bidrag är ett tecken på att studenter riskerar att bli mer skuldsatta. Denna utvecklingen måste vända.

SFS anser att studiemedlet ska vara balanserat, 50 % lån och 50 % bidrag. Höjningarna, som genomförts de senaste åren, av lånedelen i studiemedlet får konsekvensen att förhållandet mellan lån och bidrag blir allt mer obalanserat. Idag består studiemedlet av 30 % bidrag och 70 % lån. Studenternas skuldsättning kommer därför att bli allt högre. Ett höjt studiemedlet får inte endast ske genom att lånedel ökar. Den ökade skuldsättningen riskerar även att minska studiemedlets rekryteringskraft till högskolan. Något som skulle vara förödande för samhällets framtida kompetensförsörjning. Studiemedlets rekryteringskraft har entydig minskat sedan 2001.

Studenter är en heterogen grupp och studiemedlet måste möjliggöra försörjning för olika typer av studenter; de som har barn, vill studera utomlands eller har en funktionsnedsättning som kräver extra stöd. SFS anser därför att det ska råda flexibilitet i studiemedelssystemet, det så att det bland annat blir möjligt att varva deltidsstudier med deltidsarbete och att det tas fram lösningar för att trygga sommarmånaderna för studenter. SFS vill att återbetalningen av studiemedlet ska utformas så att studenter kan betala tillbaka utan att riskera långtgående ekonomiska konsekvenser

Årligen presenterar SFS en studentbudget som beskriver studenters ekonomi i förhållande till studiemedlet. SFS studentbudget redovisar en students reella kostnader jämfört med nivån på studiemedlet. Under alla de år som SFS har gjort en studentbudget har studenter alltid haft ett ekonomiskt underskott.

 

 

SFS Studentbudget 2012 hittar du genom att klicka här.