English information

Användarinloggning

All utbildning ska hålla hög kvalitet

Anslagen till högre utbildning urholkas. Varje år ska mer göras med mindre resurser än året innan. Det håller inte. Problemen med högskolans finansiering urholkar förutsättningarna för att högre utbildning ska hålla hög kvalitet. Problemen drabbar studenter och lärare. De drabbar det vetenskapen, arbetsmarknaden och samhället i övrigt. Högskolans finansiering måste åtgärdas.

Svensk högre utbildning står vid ett vägskäl: Antingen lappar vi igen hålen, förstärker grunden och bygger en stark högskola för framtiden. Eller så behåller vi dagens system, låter kvaliteten säcka ihop och väntar på att de bästa lärarna ska fly fältet i ett oåterkalleligt kunskapstapp.

Högskolepolitiken måste sätta lärandet i centrum. Det finns inget värde i att slussa igenom studenter så snabbt som möjligt. Utbildningens värde ligger i användbarheten och den kunskap som förmedlas.

Högskolepolitiken ska främja hög kvalitet, men inte styra verksamhetens innehåll. Akademin ska vara en mötesplats där studenter och forskare kan söka kunskap under stor frihet. Utbudet av utbildning och valet av forskningsfrågor ska motiveras på vetenskaplig och konstnärlig grund. Där ingår givetvis allmänintresse och samhällsansvar. Men vetenskapliga och konstnärliga frågor får inte ställas under politisk kontroll.

Just nu pågår en statlig utredning av hur systemet för resurser till högskolan kan förändras. Den kallas styr- och resursutredningen, eller kort och gott Strut. Vi ser det som utredningens uppgift att visa rätt väg mot högskolans framtid. Utredningen ska visa hur högskolan ska få förutsättningar att bedriva forskning och utbildning med hög kvalitet som ledord.

Men om utredningen visar vägen är det ändå politiken som styr färden. Riksdag och regering måste vara redo att ta de steg som krävs. Högskolan måste kunna fokusera på lärande, pålitlig kunskap och användbarhet i alla delar av samhället och livet. Det är inte förenligt med en finansieringsmodell som styr mot hög genomströmning på bekostnad av hög kvalitet. Det är inte förenligt med politisk detaljstyrning. Det är inte förenligt med att behandla forskning och utbildning som två vitt skilda verksamheter på bekostnad av den ena. Och det är inte förenligt med att år efter år sänka anslagen.

Strut ska vara färdig i slutet av 2018. Vi hoppas att utredningen verkligen ska visa hur högskolan kan stärkas.

När utredningen lämnar sitt slutbetänkande hoppas vi att det ska finnas politisk vilja att stärka högskolan.  Och att viljan leder till handling.

Eftersom all utbildning ska hålla hög kvalitet.

 

Kvalitet i utbildningen, vad innebär det?

En negativ spiral på en 1 minut

Mer om högskolans resurser