English information

Användarinloggning

Tillgänglighet på högskolan

Högskolor och universitet har vissa krav på sig när det gäller framförallt den fysiska tillgängligheten och anpassningen av lokaler. Lärosätena ska följa förordning 2001:526 ”De statliga myndigheternas ansvar när det gäller genomförandet av handikappolitiken”. I förordningen står det att lärosätet ska verka för att verksamheten och lärosätets information och lokaler är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Lärosätena ska också följa Boverkets råd och byggregler kring tillgänglighet. Om lokalerna är otillgängliga kan en student som drabbas av otillgängligheten anmäla det till diskrimineringsombudsmannen (DO).

För studenter med funktionsnedsättning är det också möjligt att få olika former av pedagogiskt stöd under studierna. Det gäller vid alla universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd. Vilket slags pedagogiskt stöd som ska finnas är inte reglerat i någon lag. Istället finns det nationella riktlinjer. Hur stödet ska se ut mera exakt och hur det ska organiseras är upp till varje lärosäte att bestämma. Uteblivet pedagogiskt stöd räknas, till skillnad från otillgängliga lokaler, inte som diskriminering.