English information

Användarinloggning

Vad är pedagogiskt stöd?

Pedagogiskt stöd kan fungera på olika sätt. Syftet är att undanröja, kompensera eller överbrygga hinder som kan uppkomma i studiesituationen. Det kan också handla om åtgärder som kompenserar för bristande tillgänglighet i studiemiljön på ett universitet eller en högskola. Målet med det pedagogiska stödet är att studenten ska få hjälp att bli så självständig och framgångsrik som möjligt i sina studier. Samma kursmål och kriterier för godkänd examination är samma för alla studenter, men vägen dit kan se olika ut och det pedagogiska stödet är ett sätt att anpassa lärprocessen för den enskilda studenten.

Exempel på pedagogiskt stöd är:

 • anpassad examination /alternativ examinationsform. Det kan till exempel vara enskild tentamen vid dator, muntlig istället för skriftlig tentamen och vice versa och förlängd examinationstid.
 • anpassad tidsplan, såsom deltidsstudier istället för helfart.
 • litteratur på anpassat medium genom Myndigheten för Tillgängliga medier, MTM.
 • anteckningsstöd
 • visst datorstöd
 • mentor
 • extra handledning
 • språkstöd: rådgivning kring skrivande genom hjälp till självhjälp.
 • teckenspråkstolkning
 • skrivtolkning

  När det gäller anpassad examination beslutar samordnaren om rekommenderat stöd, men det är examinerande lärare (examinator) som avgör om stödåtgärden är möjlig utifrån utbildningens mål och innehåll. Stödet kan se olika ut från lärosäte till lärosäte, men också från institution till institution på samma lärosäte. Till exempel kan antalet timmar som beviljas för mentorstöd se olika ut med antal timmar eller dagar för förlängd tentamen.